Privacybeleid

WebAssen zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal WebAssen zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.


Artikel 1 – Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Opdrachtgever genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten WebAssen die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.


Artikel 2 – Reikwijdte en welke gegevens worden v
erzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de webdevelopement diensten die WebAssen aanbiedt.
 2. Door WebAssen worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van webdevelopment, SEO optimalisatie en/of hosting van de website. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens en contactgegevens.
 3. Zodra de Opdrachtgever vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. WebAssen verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier, het inschrijven op een dienst of het invullen van het feedbackformulier en/of recensie;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.


Artikel 3 – Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door WebAssen. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij WebAssen, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij WebAssen. WebAssen zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
 3. WebAssen vraagt toestemming middels dit privacybeleid om de opgeleverde resultaten te plaatsen in het online portfolio van WebAssen. Indien de Klant niet wil dat de resultaten op deze wijze gepubliceerd worden, dient hij/zij dit kenbaar te maken aan WebAssen. Zodra de Klant dit kenbaar heeft gemaakt, zal WebAssen de resultaten niet online plaatsen.


Artikel 4 – Doeleinden gegevens:

 1. WebAssen gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van webdevelopment, SEO optimalisatie en/of hosting van de website.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van WebAssen. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van webdevelopment, SEO optimalisatie en/of hosting van de website.


Artikel 5 – Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal 7 jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor WebAssen verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan 7 jaar bewaart, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.


Artikel 6 – Beveiliging gegevens:

 1. WebAssen treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. WebAssen neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 7 – Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van WebAssen kan worden gevergd.
 2. De Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment WebAssen verzoeken via info@WebAssen.nl, om de Persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verwijderen.
 3. WebAssen biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.


Artikel 8 – Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan WebAssen informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die WebAssen verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is WebAssen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat WebAssen de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. WebAssen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Artikel
9 – Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.


Artikel
10 – Contact en afhandeling klachten

 1. WebAssen biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@WebAssen.nl.


Artikel 11 – Wijzigingen privacybeleid

 1. WebAssen behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.


Artikel 1
2 – Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Nederland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.